He An and Liu Chuang at "Community of Celibates", Shanghai Gallery of Art, ShanghaiCommunity of Celibates
Duration: 2016/ 01/ 23 ~ 2016/ 03/ 16

Venue: Shanghai Gallery of Art
Address: 3rd Floor, No.3, the Bund, Shanghai 200002, China
Artists: Chen Tianzhuo, Chen Xi, Gao Jie, Geng Yini, Feng Binyi, He An, Hu Renyi, Liu Chuang, Lou Shenyi, Liu Yujia, Miao Ying, Qing Qi, Qian Fan + St. Jiu, Song Bin, Tang Dixin, Wu Di, Ye Puna + Beio, Yang Jian, Zhang Jiebai

He An, A Mole on Each Breast and Another on the Shoulder, Space project, Silica gel, Variable size

See more about He AnLiu Chuang, BBR1 (No.1 of Blossom Bud Restrainer) No.2, 2015, video, 8′25″

See more about Liu Chuang