Li Jinghu at "Exotic Stranger", Galerie Paris-Bejing, Paris
EXOTIC STRANGER

Curator: Bao Dong
Artists: Cai Lei | Chen Xiaoyun | Chen Yujun & Chen Yufan | Gong Jian | He Xiangyu | Jiang Zhi | Li Jinghu | Liu Qingyuan | Shi Qing | Song Kun | Weng Yunpeng | Xin Yunpeng | Xu Zhen | Yang MaoyuanDuration:12/03/2016 - 30/04/2016
Opening on Saturday March 12th from 3:00 p.m to 9:00pm
Venue:62 rue de Turbigo - 75003 Paris