Liu Yefu at "The Ecstasy of Time: Reframing the Medium of Knowing", He Xiangning Art Museum

Exhibition Dates:October 28, 2017 - March 31, 2018   

Venue: Gallery 4-8, He Xingning Art Museum   

Curators:   Hu Bing, Yuan Fuca   

Artists:   
aaajiao (Xu Wenkai), Chen Zhou, Fang Di, Guo Cheng,  Hao Jingfang & Wang Lingjie, Lin Ke, Liu Jiayu, Liu Yefu,  
Zhang Wenxin, Zheng Yuan, Zhou Yan

Artists of Commissioned Performance:   
Alvin Tran, Emma Kim Hagdahl, Yu Jing, Wendy Xu