Yao Qingmei at 'HERE/ ELSEWHERE: The Sample of Overseas Chinese Art, He Xiangning Art Museum, Shenzhen

HERE/ ELSEWHERE: The Sample of Overseas Chinese Art
September 15 - November 15
Curated by Wang Huangsheng

Participating artists: Yao Qingmei (France), Wang Keping (France), Xiao Tong (U.S.), Cai Yuan (U.K.), Ren Rong (Germany), Song Ling (Australia), Xi Jianjun (U.K.), Liu Bozhi (Canada), Lin Huihua (Malaysia/ Italy), Li Dianyu (U.K.), Deng Qiling (Netherlands), Tan Jiawen (Canada), Lan Qiaoru (Australia), Yu Xiao (U.K.), Liang Zhipeng (Germany), Liu Zhangbolong (U.S.), Cao Yuxi (U.S.), Qi Yafei (Norway). 

Yao Qingmei wil participate in the group exhibition, 'HERE/ ELSEWHERE: The Sample of Overseas Chinese Art' at He Xiangning Art Museum, Shenzhen, curated by Wang Huangsheng. This exhibition focuses on the identity and creation of overseas Chinese artists. It displays, studies and analyzes 18 overseas Chinese artists over a 40-year span of migration, learning and creative process, using the sociological methodology of sampling.