Wu Hao at Corner Square Montage

Curator: Lu Mingjun

Time: 2019.11.23 - 2020.02.22
Address: Culture Shore,2th floor Building F , Wuhan Living Room , No.8 Hongtu Avenue , Wuhan.

Artists:

Hardcore Raver In Tears, Chen Chieh-Jen, Chen Tong etc. , Gong Jian, Hu Wei, Lang Xuebo, Li Liao, Li Yu

+ Liu Bo, Shi Qing, Tang Xiaohe, Wang Jianwei, Wu Hao, Xu Tan, Xu Zhen, Zhang Ding