Li Jinghu at The 4th Today’s Documents- A Stitch in Time

Organizer: Beijing Today Art Museum

Sponsor: China National Arts Fund 

Producer: Gao Peng

Curator: Huang Du, Jonathan Harris 

The exhibition Venue: Today Art Museum, the 2, 3, 4 floor exhibition halls of building No. 1 , the 1,2 floor exhibition halls of building No. 2 

Opening date:  12 December 2019 15:30pm                  

Exhibition date: 13 December 2019 -15 March 2020

The artists

 Arts Territory Exchange (aTE)(UK)、Bashir Makhoul (Palestine) 、Christy Rupp(US)、Coco Fusco & Paula Heredia (Cuba)、Cody Choi (Korea)、Glexis Novoa(Cuba)、He An、Hu Weiyi、Hwang Jung-hoo(Korea)、Jananne Al-Ani (Iraq)、Jiang Zhi、Joana Hadjithomas & Khalil Joreige(Lebanon)、Ju Ting、Lamia Joreige(Lebanon)、Larissa Sansour (Palestine)、Lee Maelee(Korea)、Li Hongbo、Li Jinghu 、Li Xiaofei 、Liu Wei、Liu Xiaodong、Manish lal Shrestha(Nepal)、Mark Boulos (US)、Miyamoto Ryuji(Japan)、Qiu Anxiong、Shang Yang、Shao Yinong、Shen Yuan、Sherman Ong(Malaysia)、Shi Yong 、Tan Xun、Tian Longyu、Wang Luyan、Wang Tuo、Xiao Yu、Zhang Kechun、Zhang Yibei.